Regulamin

Koochnia.com
Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość,
obowiązujące od 24.05.2018 r.

 

I. Postanowienia Ogólne

1.     Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez spółkę Bodum Polska S.C.  z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Piłsudskiego 127 posługującej się numerem NIP 6412522142 i REGON 242085581 i określa zasady oraz warunki sprzedaży prowadzonej przez Spółkę.

2.     Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym Koochnia.com, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a Bodum Polska S.C., zwaną dalej Sprzedawcą.

3.     Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym Koochnia.com/ portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4.     Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Bodum Polska S.C. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.


II. Przedmiot Sprzedaży
 

5.     Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego Koochnia.com oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.

6.     Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Koochnia.com/na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

7.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

8.     Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego Koochnia.com oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

9.     Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego Koochnia.com.

10.  Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

o    przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

o    za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

o    gotówką, kartą płatniczą lub kredytową  przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

o    poprzez serwis PayU – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayU.

11.  Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

12.  Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Bodum Polska S.C. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

13.  Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

14.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

15.  Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

16.  Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Bodum Polska S.C., ul. Piłsudskiego 127, 41-707 Ruda Śląska lub elektronicznie na adres sklep@koochnia.com. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Bodum Polska S.C. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej. 

III. Realiacja Zamówienia

17.  Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy).

18.  Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

o    dokonywania zakupów w sklepie internetowym Koochnia.com,

o    jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

o    jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

o    opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

o    prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,

19.  Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

20.  Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

21.  Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

o    wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Koochnia.com i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

§  realizacji umowy przez Sprzedającego,

§  informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy Koochnia.com,

o    powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego Koochnia.com,

o    może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

o    klient ma prawo do wglądu w swoje dane i ich edytowanie

o   w przypadku zapisania się na newsletter, klient wyraża zgodę na przekazanie danych wyłącznie w sposób potrzebny do wysłania newsletter'a przez FreshMail Sp. z o.o.

35.  Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

36.  O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  przy pierwszym logowaniu  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się  poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy Koochnia.com. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu Koochnia.com z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu Koochnia.com

37.  Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.koochnia.com z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

38.  W celu zakupu produktów w sklepie internetowym Koochnia.com należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

39.  Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

40.  Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

40a. Promocje nie łączą się - wykorzystanie kodu rabatowego wyłącza możliwości skorzystania z darmowej wysyłki powyżej określonego pułapu kwotowego.


IV. Dostawa
 

41.  Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Koochnia.com oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

42.  Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej Geis Sp. z o.o. lub za pośrednictwem Poczta Polska S.A. lub do paczkomatów firmy INPOST Sp. z o.o. we wskazanym przez Klienta miejscu (lista dostępnych paczkomatów dostępna jest pod adresem: www.paczkomaty.pl/znajdz_paczkomat,33.html). Zamówienia, których gabaryty przekraczają możliwość odbioru z paczkomatów nie będą posiadały takiej możliwości w chwili potwierdzania zamówienia.

43.  Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w siedzibie spółki.

44.  Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 30 dni roboczych.

45.  W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia
i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego. W razie braku dostepności produktów Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i zwrotu pieniędzy Kupującemu.

46.  W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy K-EX odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

47.  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej  zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@koochnia.com (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej K-EX.

48.  Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@koochnia.com (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

49.  W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

50.  W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:

o    wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu INPOST,

o    umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,

o    zgłoszenie tego faktu do Koochnia.com w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie sklep@koochnia.com (zgłoszenie reklamacji), a także do INPOST Sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).

52.  Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy INPOST Sp. z o.o. , w celu sporządzenia przez INPOST Sp. z o.o. protokołu szkody, a także zgłosić do Koochnia.com w ciągu 24 godzin od odebrania towaru.

53.  W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Bodum Polska S.C. może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.


V. Prawo do odstąpienia od umowy
 

54.  Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Bodum Polska (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Bodum Polska umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@koochnia.com.

55.  Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

56.  Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

57.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

o    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

o    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

o    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o    zawartej w drodze aukcji publicznej;

o    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

58.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

59.  Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym Koochnia.com posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

60.  Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

61.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

62.  Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

63.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

64.  Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Bodum Polska informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).


VI. Reklamacje
 

65.  Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

66.  W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

67.  W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji powiadomił sklep Koochnia.com poprzes przesłanie wiadomości email na adres sklep@koochnia.com co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po odczytaniu wiadomości przez Sprzedającego, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

68.  Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego

69.  Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

70.  W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:
ul. Piłsudskiego 127, 41-707 Ruda Śląska.

71.  Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłk.

72.  Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

73.  Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

74.  Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

75.  W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

VII. Polityka Prywatności

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W poniższym dziale regulaminu znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania z z Państwa danymi.

76. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu koochnia.com jest Bodum Polska S.C. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
 2. Administratorem Państwa danych jest: Jakub Sapa, Piłsudskiego 127, 41-707 Ruda Śląska, info@koochnia.com
 3. Na nasze serwery wchodzić można bez podawania danych osobowych. Każde wywołanie strony powoduje zapisanie tzw. logów serwera (datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych, Państwa adres IP, etc.)
 4. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.
 5. Dane dostępowe są analizowane w celu zapewnienia odpowiedniego portfolio produktów jak również prawidłowego funkcjonowania strony.
 6. Usługi hostingowe dostarczane są przez zewnętrznego usługodawcę. Na nasze zlecenie zlecenie usługodawca zewnętrzny wykonuje usługi wyświetlania jak również hostingu stron internetowych. Wszystkie dane zgromdzone zostały zgromadzone poprzez korzystanie z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.
 7. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

77. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika .
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 7. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.

78. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

79. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

80. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
 5. Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.
 6. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Geis PL Sp. z o.o.

ul. Sosnowiec-Pieńki 7

95-010 Stryków

 

InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

Wielicka 28

30-552 Kraków

81. E-Mail-Newsletter

 1. Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, zastrzegamt sobie wówczas prawo do tego aby korzystać z danych niezbędnych do tego celu.
 2. W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w link zamieszczony w newsletterze lub wysyłając mail z informacją o chęci rezygnacji z newslettera. Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania rezygnacji.

82. Analityka internetowa

 1. Nasz sklep internetowy wykorzystuje narzędzia Google Analytics.
 2. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
 3. Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield.

83. Reklama i e-marketing

 1. Google Adwords wykorzystujemy celem promocji naszej strony internetowej w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich.
 2. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.
 3. Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield.

84. Wtyczki Social Media

 1. Nasz sklep internetowy wykorzystuje wtyczki socia media
 2. Wyświetlając strony internetowe naszego sklepu, Państwa przeglądarka nawiązuje połącznie z serwerami Facebook, Google i Twitter. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znjadują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.
 3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.
  1. http://www.facebook.com/policy.php

85. Możliwość wystawienia opinii

 1. W trakcie procesu składania zamówienia mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na otrzymaia wiadomości email z przypomnieniem o możliwości wyrażenia opinii na temat produktu i procesu realizacji zamówienia.
 2. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili odwołana
 3. Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę, przekażemy Państwa adres mailowy do Ceneo.pl Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznan (www.ceneo.pl), aby zostało do Państwa przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie.
 4. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Ceneo.pl Sp. z o.o..

86. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

 1. Mają Państwo prawo do informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ograniczenia przetwarzania i usunięcia tych danych.
 2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, w razie żądania udzielenia informacji, sprostowania, blokowania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania ewentualnych udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

              Jakub Sapa
             ul. Piłsudskiego 127
             41-707 Ruda Śląska
             info@koochnia.com

 1. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 wstecz

Podążaj za swoim stylem!

Firma ZACK powstała w 1985 roku w Niemczech....

Producenci

Lekue

Lekue to marka, która zasłynęła na świecie...

Aktualności

Infolinia
690 624 050

Masz jakieś pytanie lub wątpliwości? Zadzwoń!

Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera
otrzymasz zniżkę do 5%!

Copyright © koochnia.com - Realizacja: